Ocena stanu i potrzeb

Ocena Stanu i Potrzeb obejmuje analizę funkcjonowania biura konstrukcyjnego z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa jako całości. Uwzględnia ona analizę wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń oraz analizę efektywności zastosowanych rozwiązań, w tym wspieranie przez nie procesów operacyjnych.

Nie mniej istotnym efektem realizacji projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za biuro konstrukcyjne.

Określenie roli biura konstrukcyjnego w osiągnięciu strategicznych celów przedsiębiorstwa

Najważniejszym z obszarów projektu jest dopasowanie strategiczne biura konstrukcyjnego. Skupia się ono na integracji celów strategicznych biznesu i biura konstrukcyjnego poprzez definiowanie, utrzymywanie i kontrolę propozycji wartości, jaką biuro konstrukcyjne dostarcza biznesowi, a także na dopasowywaniu operacji biura konstrukcyjnego do operacji całego przedsiębiorstwa. Pozwala to opisać zapotrzebowanie na usługi biura konstrukcyjnego, generowane przez cele strategiczne przedsiębiorstwa, oraz opisać przyszłą podaż usług biura konstrukcyjnego. Dopasowanie strategiczne jest procesem ciągłym, który za sprawą zmian w przedsiębiorstwie, jego otoczeniu i w obszarze technologii nigdy się nie kończy.

Budowa kompleksowych wskaźników efektywności

Wskaźniki wspierają osiąganie celów operacyjnych i strategicznych. Stanowią dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej o wykonywanej przez nich pracy, kosztach oraz jakości. Są także narzędziem kontroli menedżerskiej, pozwalają szybko podejmować decyzje, nadawać priorytety działaniom, wcześnie reagować na problemy, wspierają również procesy ciągłego doskonalenia i efektywne wykorzystywanie posiadanych przez organizację zasobów.

Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane, tj., kiedy można uznać, że problem został rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu.

Wybór wskaźników projektu powinien być powiązany z typem realizowanego przedsięwzięcia i planowanymi działaniami, które Twoje biuro konstrukcyjne zamierza podjąć w ramach projektu.  Do celów projektu firma  powinna dobrać odpowiednie wskaźniki, co umożliwi weryfikację realizacji celów/rezultatów projektu. Cele oraz służące mierzeniu ich realizacji wskaźniki powinny być:

  • konkretne – szczegółowo opisane i powiązane z konkretnymi problemami oraz prosto skonstruowane,
  • mierzalne – możliwe do pomiaru przy użyciu odpowiednich do tego narzędzi,
  • dostępne – informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika są lub będą dostępne podczas realizacji projektu po akceptowalnym koszcie,
  • realistyczne – możliwe do wykonania lub urzeczywistnienia przy dostępnych zasobach,
  • określone w czasie – powinien zostać określony termin, w jakim zostanie osiągnięta założona wartość wskaźnika, jak również częstotliwość jego pomiaru.

UWAGA: twórcą kompleksowych wskaźników jest przede wszystkim Twoja firma, gdyż ich niezwykle ważną cechą jest dostosowanie ich do specyfiki i kultury własnego przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci pełnią tu rolę doradczą.

Decyzja o wejściu w jakąkolwiek zmianę wdrożeniową i stosowną inwestycję w systemie projektowania powinna być poparta biznesowo racjonalnym wyborem zmiany wdrożeniowej.

 Ocena stanu i potrzeb obejmuje:

  • Określenie stanu wejściowego

To swoista fotografia systemu projektowania przed zmianami, obejmująca jego zasoby, organizację oraz procesy. Opisuje bazowo funkcjonowanie biura konstrukcyjnego z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa jako całości, opisując zastosowane rozwiązania.  Dodatkowo, identyfikowane są istniejące cele biznesowe działalności systemu oraz wskaźniki efektywności realizacji celów. Wyniki usługi przedstawiane są w postaci „raportu otwarcia”.

  • Określenie celów i wskaźników

Usługa jest analizą funkcjonowania biura konstrukcyjnego z punktu widzenia interesu przedsiębiorstwa jako całości. Określenie biznesowych celów i wskaźników projektowania uwzględnia analizę specyfiki firmy, wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń oraz analizę efektywności zastosowanych rozwiązań, w tym wspieranie przez nie procesów operacyjnych. Usługa pozwala na lepszą ocenę wyników, uzyskanych z określenia stanu wejściowego.

Dowiedz się więcej