Monitoring stanu i potrzeb


Monitoring stanu i potrzeb na bieżąco sprawdza i ocenia stan, cele, wskaźniki oraz potrzeby zmian, określone uprzednio w ocenie biznesowej systemu projektowania, funkcjonujące i pojawiające się w trakcie eksploatacji kompleksowej. Materialnym efektem monitoringu są okresowe raporty przygotowywane dla Zarządu Twojej firmy. Monitoring stanu i potrzeb utrzymuje system jako transparentny i sterowalny dla Zarządu firmy. Monitoring stanu i potrzeb sukcesywnie obejmuje i uwzględnia w sposób łączny także oddzielnie zaplanowane i wspomagane określone jego zmiany wdrożeniowe, poprzez monitoring cyklów życia zmian wdrożeniowych.

 1. Monitoring kompleksowego stanu systemu
  Kompleksowy stan zasobów, organizacji i procesów SPI nie jest wartością stałą. Zmienia się pod presją powstających nowych warunków i potrzeb, zadań oraz celów. Zmiany stanu kompleksowego są bądź naturalnymi adaptacjami, bądź odrębnie zaplanowanymi, wyodrębnionymi zmianami wdrożeniowymi. Monitoring stanu kompleksowego pozwala na bieżącą odpowiedź na pytanie, jaki jest stan zasobów i procesów w danym momencie/okresie życia firmy, czyniąc system transparentnym dla Zarządu.
 2. Monitoring celów firmy, osiąganych poprzez system projektowania
  Monitoring ten ma za zadanie tworzenie informacji dla Zarządu, czy przyjęty koszyk oraz wagi (hierarchia) określonych dotąd celów Firmy, osiąganych dzięki SPI, uznać należy za optymalne dla biznesu firmy. Monitoring ten jest bazą informacyjną dla potencjalnych zmian w zarządzaniu SPI.
 3. Monitoring wskaźników efektywności
  Bieżące sprawdzanie i ocenianie poziomu realizacji wskaźników jest podstawą zarządzania SPI. Monitoring tworzy informację, umożliwiającą Zarządowi bieżącą ocenę działań SPI i wyciąganie wniosków do potrzeby korekt tych wskaźników.
 4. Monitoring potrzeb zmiany
  Podsumowaniem monitoringu stanu kompleksowego systemu, celów firmy oraz kompleksowych wskaźników efektywności jest ocena, dotycząca biznesowych potrzeb zmian w wymienionych obszarach a szerzej, polityki firmy w  obszarze systemu projektowania jako całości.

Monitoringowi podlegają także cykle życia zmian wdrożeniowych.