Cykl życia Twoich produktów,
a ich projektowanie

Za Twój produkt: jego projekt, wytworzenie, produktywną eksploatację oraz wycofanie sumarycznie płaci Twój Klient – te jego pieniądze napędzają Twój biznes. Klient coraz częściej szuka na rynku gwarancji najlepszej produktywności, a nie produktu – to produktywność, a nie produkt refinansuje mu inwestycję. Rozważ więc nastawienie marketingu, sprzedaży i wykonawstwa Twojej firmy także na dostarczanie określonych gwarancji produktywności.

Projektowanie inżynierskie tworzy większość cech Twojego produktu, ważnych dla jego życia, obejmującego zarówno jego projektowe „tu i teraz”, jak i jego wytwarzanie, eksploatację oraz wycofanie:

Korzystając z naszego wspomagania, określić możesz, poza produktywnością i kosztem eksploatacji, także inne cele biznesowe, ważne dla Ciebie. Z naszą pomocą Cele te możesz aktywnie monitorować i w razie potrzeby aktualizować. Poprawisz w ten sposób swoją konkurencyjność, uzyskując wzrost marży i/lub obrotów. Nasze wspomaganie zorientowane jest także na niezwykle ważne efektywne, bieżące określanie, wdrażanie i utrzymywanie pożądanych zmian w Twoim systemie projektowania.

Wspomaganie Twojego projektowania realizowane jest z naszym udziałem poprzez trzy bazowe, uzupełniające się wątki: wsparcie organizacyjno-techniczne, biznesową ocenę oraz monitoring biznesowy:
  • Wspomaganie organizacyjno-techniczne to jądro wspomagania projektowania inżynierskiego, w jego fazie podstawowej – eksploatacji kompleksowej, w której realizowany jest zwrot z inwestycji w jego rozwój i zmiany. W sposób szczególny opiera się ono na wsparciu pracy zespołowej – także w skali globalnej, z wykorzystaniem technologii „cloud”, poprzez systemy PDM i PLM. Eksploatacja kompleksowa przeplatana jest wątkami pożądanych, bieżąco określanych, wdrażanych i utrzymywanych zmian w Twoim systemie projektowania. Co niezwykle ważne, realizowane przez nas wspomaganie organizacyjno-techniczne jest przystosowane do jego oceny biznesowej oraz monitoringu biznesowego, co realnie umożliwia Ci bieżącą kontrolę biznesową takiego wsparcia.
Jeśli jesteś zainteresowany zwrotem z inwestycji poprzez wsparcie organizacyjno-techniczne Twojego projektowania inżynierskiego, skontaktuj się z naszym konsultantem już teraz!
  • Ocena biznesowa to określanie celów i wskaźników realizacji celów, osiąganych przez Twoją Firmę via jej projektowanie inżynierskie. Koszyk celów nakierowany jest na zwiększenie Twoich zysków, m.in. poprzez wzrost produktywności projektowanych produktów i zmniejszenie ceny ich eksploatacji. Wdrożenie tego zakresu działań daje Twojej firmie zdolność i chęć do prostej weryfikacji potencjalnych efektów i ekonomicznego uzasadniana decyzji w obszarze projektowania inżynierskiego. Ocena biznesowa, obejmująca wspierany przez nas organizacyjno-technicznie Twój system projektowania, podlegać powinna także monitoringowi biznesowemu w trakcie jego eksploatacji. W części firm ocena taka, wraz z monitoringiem, jest już wdrożona przez Zarządy.
Jeśli nie masz jeszcze wdrożonego systemu oceny biznesowej projektowania, a jesteś zainteresowany jego efektami dla Twojego biznesu, skontaktuj się z naszym konsultantem już teraz!
  • Monitoring biznesowy to monitorowanie realizacji celów biznesowych, osiąganych via system inżynierski, określonych w jego ocenie biznesowej oraz tworzonych poprzez projektowanie, wspierane przez nas organizacyjno-technicznie. Monitoring biznesowy śledzi nie tylko realizację celów poprzez kontrolę stanu wskaźników, lecz także, obserwując rzeczywistość biznesową, tworzy bieżące wnioski co do pożądanych zmian celów i wskaźników.
Jeśli jesteś zainteresowany realnymi efektami, płynącymi z monitoringu biznesowego Twojego projektowania inżynierskiego, skontaktuj się z naszym konsultantem już teraz!

Każdy z tych wątków daje określoną i ważną dla Twojego biznesu wartość wspomagania. Współpracując z nami możesz, lecz nie musisz wątki te łączyć – stosownie do swoich aktualnych doświadczeń i potrzeb. Pamiętaj jednakże, że jedynie ich połączenie da Twojej Firmie efekt prawdziwej synergii biznesowej na współczesnym rynku globalnym.

Struktura usług wspomagania cyklu życia produktu poprzez Twój system projektowania, łącząca trzy bazowe wątki wspomagania, wygląda następująco:

Eksploatacja Kompleksowa obejmuje utrzymanie, adaptację i naturalny rozwój całości systemu, osiągany poprzez jego zmiany ewolucyjne jak i dodatkowo poprzez wyodrębnione zmiany wdrożeniowe. To punkt widzenia globalny, obejmujący całość wątków systemu, w tym jego wdrożeniowe zmiany.

Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się kiedy, dlaczego i w jaki sposób, z korzyścią dla Twojego biznesu, warto wdrażać i łączyć ocenę biznesową, wspomaganie organizacyjno-techniczne i monitoring biznesowy twojego projektowania!

Eksploatowany przez Ciebie Twój system projektowania powinien się zmieniać, stosownie do pojawiających się potrzeb i uwarunkowań. Wspomagamy, związane z wdrożeniami, ważne zmiany w Twoim systemie projektowania, poprzez wspieranie cyklu życia takich zmian. Usługi wspomagania cyklu życia zmiany wdrożeniowej w systemie projektowania bazują na opracowanej przez nas metodologii ESLA™ (Engineering System Lifecycle Aid), obejmując jej przygotowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój oraz zamieranie, połączone z przygotowywaniem nowych rozwiązań. Podejście takie gwarantuje, że nie przeoczymy żadnego etapu życia zmiany, w pełni wspomagając sumaryczne jej efekty.

ESLA™ to przyrastająca baza informacyjna, spójna metodologia, rozwój po spirali: najlepsze efekty wspomagania dla zmian Twojego systemu i procesów projektowania inżynierskiego.

Struktura usług wspomagania cyklu życia zmian wdrożeniowych w Twoim systemie projektowania, łącząca trzy bazowe wątki wspomagania, wygląda następująco:

Zmiana Wdrożeniowa dotyczy odrębnie analizowanego zaangażowania kapitału inwestycyjnego Twojej firmy w określony projekt. Zmiana ta nie jest zmianą ewolucyjną, utrzymującą adaptację i rozwój, lecz znaczącą, wyodrębnioną zmianą, posiadającą własny cykl życia. To punkt widzenia lokalny, obejmujący wątek określonej zmiany.

Jeśli jesteś zainteresowany najbardziej opłacalnym i efektywnym wdrożeniem zmiany w Twoim systemie projektowania, skontaktuj się z naszym konsultantem już teraz!

Zobacz także:

Wspomaganie systemu projektowania

Ocena biznesowa systemu projektowania

Monitoring biznesowy systemu projektowania

Leave a Reply